03 / 2023

Ohjeistus jäsenille: raskaan ajoneuvon kuljettajan työ- ja lepoajat elokuva- ja tv-alalla

Teksti: Marika Väisänen, Journalistiliitto sekä AVI

Artikkeli avaa viranomaisselvitystä siitä, millaiset lepo- ja ajoaikasäädökset elokuva- ja tv-alan työntekijöille kuuluvat, kun he ajavat työssään raskaita kuorma-autoja.

SET ry:n kattojärjestö Journalistiliitto pyysi AVIn työsuojelun vastuualueen viranomaiselta selvitystä, millaisia lepo- ja ajoaikasäädöksiä elokuva- ja tv-alan työntekijöihin noudatetaan silloin, kun he ajavat raskaita kuorma-autoja osana työtään.

Aluehallintoviranomaisen valtakunnallinen asiantuntijaryhmä antoi lausunnon asiasta muistiona ja tämä artikkeli tarkentaa sen huomioita. Varsinainen muistio löytyy jutun lopusta.

Työaikalaissa ja työehtosopimuksessa määritellään työ- ja lepoaikoja, mutta niiden mukaisia suosituksia ei kuitenkaan noudateta sellaiseen moottoriajoneuvon kuljettajan työhön, jota koskee EU:n raskaan ajoneuvonkuljettajan työ- ja lepoaika-asetus.

Sen sijaan työaikalaissa ja työehtosopimuksessa määriteltyjä työ- ja lepoaikoja sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan:

Tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia.
Henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna ja ne on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Elokuva- ja tv-alalla esimerkiksi valokaluston kuljetukseen käytettävä kuorma-auto on yleensä painoltaan noin 12–18 tonnia. Silloin, kun työpäivä alkaa ja loppuu tämän kokoisen ajoneuvon ajamisella, ja kun välissä ollaan kuvauksissa (toisin sanoen ei ajeta autoa), sovelletaan EU:n maantieliikennettä koskevaa ajo- ja lepoaika-asetusta. Asetuksen (artiklan 8) mukaan lepoaikojen on oltava vähintään 11 tuntia 24 tunnin jaksoa kohden. Lepoaika voidaan tarvittaessa kuitenkin lyhentää 9 tuntiin. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja ruoka- yms. tauot voivat olla yhteensä enintään 13 tuntia tai lyhennetyn vuorokausilevon tilanteissa 15 tuntia.

Oleellista on huomioida, että pelkkä ajoneuvon koko (yli 3,5 tonnia) ei ratkaise sitä, tuleeko asetus sovellettavaksi. Kuten viranomaisen laatimassa muistiossa tuodaan ilmi elokuva- ja tv-alan töissä voi tulla sovellettavaksi poikkeus, jossa käytetään ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään kuljettajan työssään tarvitsemien materiaalien, laitteiden tai koneiden kuljettamiseen ja joita käytetään enintään 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö.

Esimerkiksi, jos ääniteknikko kuljettaa työvälineitään pääkaupunkiseudulla ajoneuvollaan, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia, on hyvin todennäköistä, että tällaisessa tapauksessa työhön ei noudateta EU:n raskaan ajoneuvonkuljettajan työ- ja lepoaika-asetusta.

Silloin, kun ajoneuvon koko on alle 3,5 tonnia, voi noudatettavaksi tulla työaikalain mukaiset moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoaikasäännökset (Työaikalaki 3.luku 9§ ja 6.luku 26§).

Moottoriajoneuvon kuljettajalla tarkoitetaan kuitenkin henkilöä, joka kuljettaa moottoriajoneuvoa pääasiallisena työtehtävänään. Elokuva- ja tv-alalla määrittelyä tulee tehdä tapauskohtaisesti. Esimerkiksi työntekijä, joka ajaa autolla siirtyäkseen toisesta kuvauspaikasta toiseen, ei ole moottoriajoneuvon kuljettaja. Sen sijaan, jos runnerin pääasiallinen tehtävä on ajaa paikasta toiseen, voi häneen tulla sovellettavaksi työaikalain mukaiset moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoaikasäännökset.

Ajo- ja lepoaikasäädökset vaativat perehtymistä ja ovat osa työturvallisuutta ja työsuojelua. Vastuu niiden ohjeistamisesta ja työvuorojen laatimisesta kuuluu työnantajalle. Mikäli työpaikoilla syntyy epäselvyyttä, kannattaa olla yhteydessä Journalistiliiton laki- ja työehtoneuvontaan tai aluehallintoviranomaiseen, työsuojelun vastuualueeseen.

Lisätietoa löydät esimerkiksi näiltä sivustoilta:

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ajo-ja-lepoajat

https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/transport-sector-workers/road- transportation-workers/index_fi.htm

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0008.02/DOC_1&format=PDF

Tietoa poikkeuksista löydät täältä: 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ajo-ja-lepoajat/poikkeukset