03 / 2019

Vihreä tuotanto – haastattelussa Emellie O’Brien

Ilmasto lämpenee, luonto köyhtyy, jäätiköt sulavat ja meret tulvivat muovia. Maailma on herännyt elämäntyylimme ”normaalin” tuhoisiin ympäristövaikutuksiin. Myös elokuva-alalla orastaa vihreää ajattelua. Lehtiset haastatteli vihreän tuotantoajattelun pioneeri Emellie O’Brienia.

Emellie O’Brien johtaa New Yorkissa Earth Angels yritystä, joka luo kestäviä tuotantokäytäntöjä amerikkalaisiin elokuviin. Taustaltaan Emellie on elokuvantekijä, jolla on halu kertoa merkityksellisiä tarinoita ja muuttaa maailmaa. ”Valmistuttuani elokuvakoulusta olin mukana indie-tuotannoissa, joiden sisältö oli edistyksellistä. Tuotantotapa itsessään oli kuitenkin monin tavoin kestämätön”, Emellie kertoo. Se pysäytti. Miten voimme puhua paremman maailman puolesta, jos oma toimintamme on arvojemme kanssa ristiriidassa?

Emellie O’Brien. Kuva: Earth Angels

Kun Emellie ihmetteli tuottajalle tuhlailevia käytäntöjä, sai hän vastaukseksi aito-amerikkalaiseen ratkaisukeskeiseen tyyliin; no, voisitko Sinä tehdä asialle jotain? Näin sai alkunsa nuorten naisten uraa-uurtava yritys, jonka missiona on pysyvien muutosten aikaansaaminen elokuvatuotannon käytäntöihin. Yrityksen toiminta on hyvin jäsenneltyä ja perusteltua ja se tarjoaa konkreettisia ideoita, joista mikä tahansa tuotanto voi halutessaan ottaa mallia.

Earth Angel jakaa toimintaansa neljään sektoriin: ”Strategy, Staff, Stuff and Stats”. Toiminta suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista käsin, eli luodaan yksilöllinen toimintastrategia, joka perustuu yrityksen kehittämään metodiin. Metodi on perusta, jota muokataan kulloisenkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi. Yleensä konkreettinen työ alkaa käsikirjoituksen lukemisesta. Siltä pohjalta yritys alkaa hahmottaa yhteistoiminnalle toimivaa strategiaa. Staff, viittaa henkilöstöön, joka vie strategiaa käytäntöön osallistumalla tuotannon ruohonjuuritason arkeen. Stuff viittaa tuotannon moninaisiin materiaalisuuksiin, ja niiden analysointiin. Earth Angel voi esimerkiksi tutkia hankintojen alkuperää, myyjien ja tavaran tai kaluston toimittajien arvopohjaa, pohtia konkreettisten materiaalien kierrätettävyyttä tai uusiokäyttöä. Stats tarkoittaa edellä mainittua datan ja tilastojen keruuta ja tutkimustyötä, jolla etsitään ja paikannetaan uusien käytäntöjen ja toimintatapojen mahdollisuuksia ja arvioidaan uusien käytäntöjen ympäristövaikutuksia verrattuna vanhoihin.

Strategisessa työssä Emellie korostaa isoa kuvaa; tärkeintä on tuntea toimintaympäristö, hahmottaa ja ottaa huomioon kaikki siihen tavalla tai toisella osalliset toimijat. Tähän liittyy myös elinkaariajattelu. On kysyttävä, minkälainen on juuri tämän elokuvan tai muun audiovisuaalisen tuotteen elinkaari? Minne rajat vedetään? Missä ja milloin teoksen ajatellaan alkavan ja mihin päättyvän? Näin alkaa hahmottua teokseen kietoutuvan aineellisen ja aineettoman kiertotalouden ja vaikkapa materiaalivirtojen isompi kuva.


”On tultava ulos omasta siilosta, jaettava tietoa ja etsittävä yhteistä ymmärrystä.”

Tältä pohjalta kestävät käytännöt, kuten säästäminen, kierrätettävyys sekä jatko- ja uusiokäyttö voidaan ottaa paremmin huomioon jo suunnittelussa. ”Teemme tarkkoja kysymyksiä siitä, minkälaista jätettä tuottaa lavastus, maski, catering, kuljetukset, valaistus, tekniikka ja niin edelleen ja mistä jätteet tarkkaan ottaen tulevat?” selittää Emellie. Ideaalia on, jos jätteen syntymiseen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi strategisella työllä. Siksi kestävä ajattelu on punottava yksilöllisesti sisään jokaiseen yksittäiseen tuotantoon.

Kuva: Hans Braxmeier/Pixabay

Earth Angelin toimintaan kuuluu, että se luo materiaaleille kierrätysprosessit tuotannon arkeen ja muokkaa niitä jatkuvasti asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sopivia kierrätysastioita cateringiin, helposti saavutettavia juomapullojen täyttöpisteitä ja niin edelleen. Lisäksi luodaan kierrätykselle ja uusiokäytölle prosessit siten, että materiaalit jatkavat jouhevasti matkaansa, kun ne ovat tehtävänsä tehneet. Emellie listaa arkisia keinoja, joilla luodaan ympäristösäästöjä kuten ladattavat akut ja patterit, kestoastiat, täytettävät vesipullot (vesipullojen täyttöpisteitä on oltava riittävästi!), hotellihuone trailerin sijaan, aurinkopaneelitrailerit, ledit, kierrätys, uusiokäyttö, paperittomuus ja niin edelleen.

Emellien mukaan ”vihreä tuotanto” tarvitsee onnistuakseen ihmisen, joka keskittyy kestävän tuotannon prosesseihin tuotannon lihallisessa arjessa; kuvauksissa, maskibussissa, toimistolla, cateringissa. Tällaista käytännöllistä työtä tekevää henkilöä myös skeptikot arvostavat, Emellie tietää. Jotta ”kestävyyden agentti” voi onnistua työssään, hänen on oltava elokuva-alan osaaja. Hän pitää yrityksensä onnistumisen keskeisenä syynä juuri omaa tekijyyttään. ”Elokuvaihmiset ovat sisäänlämpiäviä, eivätkä hevillä hyväksy ulkopuolisten neuvoja. Alan toimintakulttuuri on egoistinen”, hän toteaa. Jos vihreät prosessit hankaloittavat tekemistä, tulee varmasti torjutuksi. Toiminnan kehittämisen on siis lähdettävä työn arjesta ja vihreät prosessit on sovitettava siihen sopiviksi. Tämä onnistuu vain ihmisiltä, jotka ovat itsekin tekijöitä ja joilla on omakohtainen kokemus ja ymmärrys siitä, miten elokuvatuotanto toimii ja minkälainen on sen ääneen lausumaton kulttuuri ja luonne.

Emellien yrityksen toiminnan yksi painopiste on siis elokuvantekijöiden perehdyttäminen kestävään ajatteluun olemalla konkreettisesti läsnä ja mukana. ”Elokuva on free-lancereiden sirkus, vastassa on aina uudet ihmiset ja uusi ryhmä, tämä edellyttää jatkuvaa kouluttamista ja perehdytystä. Mitä tietoisempia ja ”ympäristösivistyneempiä” yksilöt ovat, sitä helpompaa on motivoitua uusista toimintatavoista”, Emellie sanoo. ”Me olemme psykologisesti niin keskittyneitä omaan itseemme ja omaan taiteeseemme, että sokaistumme sille, miten oma työmme vaikuttaa ympäröivään maailmaan,” hän toteaa.

Kuva: Pixabay

Earth Angelin keskeinen toiminto on datan kerääminen tuotannon arjessa ja vertailujen tekeminen pitkällä tähtäimellä. Tietoa kerätään laajasti tuotannon prosesseista, ei vain niistä toimista, joilla tietoisesti pyritään pienentämään ympäristökuormaa. Kerätyn tiedon avulla voidaan ensinnäkin löytää ympäristötoimille rahassa mitattavia arvoja. Toiseksi näiden vertaaminen tavanomaiseen toimintaan tuo näkyväksi kierrättämisen, uusiokäytön ja niin edelleen, taloudellisia säästöjä. Kestävän tuotannon rahalliset vaikutukset eivät aina näy välittömästi, vaan usein vaikutukset todentuvat vasta pitkän ajan kuluttua. Lisäksi ne ovat usein suhteellisia ja moneen suuntaan linkittyviä ja juuri siksi vertailukelpoista dataa on kerättävä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Earth Angel uskoo toisin sanoen systeemiseen muutokseen: kun yksilön tietoisuus muuttuu, muuttuvat samalla hänen arvonsa, käytöksensä ja sen myötä maailma hänen ympärillään. Myös työryhmän sitouttamisessa ja kannustamisessa käytetään hyväksi erilaisia mittauksia ja kerättyä dataa. Emellie on huomannut, että ihmiset yleensä innostuvat, kun heille konkretisoituvat oman toiminnan vaikutukset. Myös tätä varten tarvitaan tilastoja. Tilastojen avulla voidaan konkretisoida, sitä kuinka paljon on säästetty tällä viikolla tai tässä tuotannossa tähän mennessä. Seurannan avulla pystytään myös asettamaan tuotannolle tavoitteita, vertailemaan eri osastojen saavutuksia ja luomaan ryhmään positiivista ja leikkimielistä keskinäistä kilpailua, joka edelleen motivoi ja luo yhteenkuuluvuutta. Emellie haaveilee myös esimerkiksi vaikkapa kestävän tuotannon Oscar-palkinnosta. Tavoitteena on kaikin tavoin rohkaista ihmisiä kysymään, ehdottamaan, ratkaisemaan ja osallistumaan kestävään toimintaan.

”Raha on paras perustelu.”

Vaikka yritys sai alkunsa tuottajan sysäyksestä, kokee Emellie suurimmaksi haasteeksi asiakkaan vakuuttamisen. Tärkeintä on tärkeää löytää oikea päätöksentekijä, tuottaja, joka voi ’painaa nappia’. Ei riitä, että tuotantopäällikkö tai edes linjatuottaja ovat sydämessään kestävän tuotannon kannalla. He ovat vastuussa tuottajalle ja siksi heidän kätensä ovat sidotut tuottajan tavoitteisiin. Luontoon, ympäristöön tai yhteisvastuuseen vetoaminen ei yksin riitä, tietää Emellie. Jotta tuottaja kiinnostuu, on osattava puhua rahassa. Toisaalta tuottajan voi saada helpostikin innostumaan, kunhan vain pääsee kyllin korkean tahon puheille. ”Tuottajahan ei ole mukana tuotannon arjessa, eikä siksi myöskään ehkä pelkää käytännöllisiä muutoksia siinä määrin kuin joku sellainen, jonka työhön muutokset konkreettisesti kohdistuvat”, Emellie toteaa.

Earth Angelin myyntityö perustuu tosiasioiden tunnustamineen. ”Ensinnäkin osoitan, että tämän yrityksen kanssa tulee tulosta. Toiseksi nostan esiin PR arvon yrityksen brändille. Me saatamme kysyä, onko ruoka tai vaatteet tuotettu eettisesti, mutta emme osaa ajatella niin viihteestä tai mediasta. Ympäristö on kuitenkin tällä hetkellä myös mahdollisuus hyvään PR:ään yritykselle. Kolmanneksi nostan esiin mittakaavaa, määrittelen ’vihreitä’ näkökulmia budjettiin, teen niitä näkyviksi ja siten olemassa oleviksi,” selittää Emellie omaa strategiaansa.

”Elokuva-alalla on syväänjuurtuneita kolonialistisia arvoja, jotka ovat lähes vastakkaisia säästäväisyydelle, kohtuullisuudelle ja yhteisvastuulle eli kestävälle ajattelulle.”

Vaikka yritys toimii markkinataloudessa, sen toiminta ja tavoitteet perustuvat tekijöiden arvomaailmaan ja henkilökohtaiseen missioon. Earth Angel toimii myös yhteiskunnan tasolla ja kampanjoi eri tavoin muun muassa sellaisten verotus- ja rahoituskäytäntöjen muutosten puolesta, jotka tukevat kestävää elokuvatuotantoa. Lisäksi Earth Angel osallistaa ja sitouttaa toimintaansa kuuluisuuksia ja vahvistaa ympäristötietoisuutta ja vihreiden arvojen trendikkyyttä julkisuuden avulla.

Yrityksen syvimpänä missiona on luoda pysyvää muutosta alan käytäntöihin. Siksi toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti ja tutkimukseen perustuen. Haastavimpina kysymyksinä Emellie pitää elokuva-alan tottumuksesta kumpuavaa vastustusta. Tuotannoissa on tiukat valtahierarkiat eikä elokuvatyöryhmän ’tavis’ voi puuttua tuotantoprosesseihin leimautumatta hankalaksi. Valtaapitävät ovat suurimmassa vastuussa. Elokuvan suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät kuitenkin sisällöstä ja siitä minkälaista asennetta ja arvomaailmaa elokuva luo. ”Tehokkain tapa vaikuttaa maailmaan, on megaluokan elokuvan sisältöjen ja estetiikan kautta,” myöntää Emellie. Unelmana on olla mukana luomassa ja kehittämässä tuotantoja, joissa sisältö ja tuotantoprosessi olisivat linjassa keskenään. ”Mutta siihen, että voisimme keskustella elokuvien sisällöstä, on vielä pitkä matka”, hän sanoo. Emellie luottaa kuitenkin ruohonjuuritason muutosvoimaan: muuttamalla arkisia käytäntöjä vahvistetaan ympäristön kannalta kestävää ajattelua, toimintaa ja tietoisuutta. ”Vaarallisin lause, jonka tiedän, kuuluu: Näin me olemme aina toimineet”, sanoo Emellie O’Brien.


Lisää aiheesta:

www.earthangel.nyc
greenfilmmaking.com← Takaisin 3/2019 etusivulle